Inženiring

V sklopu matične družbe PROJEKT d.d. Nova Gorica in njenih hčerinskih družb vam lahko ponudimo celoten inženiring. 


Celostni inženiring


 • naši strokovnjaki z interdisciplinarnimi znanji se lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami pri izvajanju storitev celostnega inženiringa,
 • obseg storitev je odvisen od obsežnosti in faze projekta, lahko pa zajema vse spodaj navedene aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti na zahtevni poti od ideje do uspešne realizacije projekta, 
 • predhodne raziskave (raziskava trga, razvoj konceptov in planiranje),
 • zagotovitev ustreznih zemljišč,
 • izvajanje geodetskih storitev,
 • izvajanje geomehanskih storitev,
 • izdelava projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt za razpis, študija hrupa ...),
 • elaborati, analize in študije (napoved obremenjenosti s hrupom in predlog protihrupnih ukrepov, elaborat zvočne zaščite, NGGO, elaborat o vplivih na okolje, PVO, itd.)
 • revizija projektne dokumentacije,
 • pridobitev projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj za poseg v prostor,
 • izdelava investicijske dokumentacije (dokument identifikacije in investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova, investicijski program, analiza stroškov in koristi),
 • svetovanje naročniku glede možnosti financiranja projekta in izdelava vlog za nepovratna sredstva iz domačih in evropskih virov, 
 • izdelava razpisnih dokumentacij, vodenje postopkov izbire izvajalcev po slovenski zakonodaji in evropskih predpisih, analiza ponudb, vodenje pogajanj, priprava pogodb,
 • uvedba izvajalca v delo, strokovni, finančni in časovni nadzor nad izvajanjem del, sodelovanje pri tehničnem prevzemu objekta ter meritvah in kontrolah ob zaključku gradnje, elaborati opremljanja stavbnih zemljišč,
 • izdelava tehnične dokumentacije (PID, POV, elaborat za vpis etažne lastnine),
 • izdelava prostorsko-strateških in izvedbenih aktov (občinskih in državnih).
 • med pomembnejše segmente celostnega inženiringa sodijo izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije in nadzor gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

Projektiranje


 • PROJEKTIRANJE - arhitektura, krajinska arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro instalacije in oprema, strojne instalacije in oprema, telekomunikacije, tehnološki načrti, načrti izkopov in osnovne podgradnje (poslovnih, stanovanjskih, turističnih objektov, športni, nakupovalni centri…)
 • INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (izdelava inv. dokumentacije, opremljanje zemljišč za gradnjo, postopek javnih naročil, investicije iz Evropskih sredstev)
 • NADZOR (GOI in instalacijskih del za vse objekte)
 • NEPREMIČNINSKI PROJEKTI (stanovanjska gradnja, poslovni prostori)
 • UPRAVLJANJE (objektov – poslovnih in stanovanjskih, plinovodi)